Великденски салфетки

назад

22.03.2016

Остава малко повече от месец до Великден. Очаквайте Великденските салфетки с марка Luxica и Perfetto...

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.