Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката

назад

18.02.2020

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката

На 10.02.2020 г. "Мегатрейд Експрес" ООД подписа договор BG16RFOP002­2.040-0539-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет -изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД“.

Проектът е насочен към разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на "Мегатрейд Експрес" ООД в гр. София, за производство на домакински и санитарно-хигиенни ролни хартии. Така описаното ще се постигне, чрез реализацията на настоящия инвестиционен проект, закупуването и въвеждането в експлоатация на високопроизводителни, автоматизирани Линия за разролване и рязане на ролни хартии - 1 бр. и Пакетираща машина - 1бр. Със закупуване на новите линия и пакетираща машина, компанията ще увеличи значително производствения си капацитет и ще подобри производствения си процес за производство на кухненски ролки и тоалетни хартии, като оптимизира производствения процес, в етапа на опаковане на продукцията (ще се замени сега изцяло ръчен процес, с напълно автоматизиран).

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е в размер на 1 667 659.19 лв., от които 749 946.34 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (637 454,39 лв. европейско и 112 491,95 лв. национално съфинансиране) и 917 712,85 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта:

Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, чрез въвеждане на ново технологично оборудване.

Специфични цели на проекта:
• Разширяване на експортния капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД;
• Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на Линия за разролване и рязане на ролни хартии - 1 бр. и Пакетираща машина - 1бр.

Очаквани резултати:
• Увеличаване на броя произведени тоалетни хартии и кухненски ролки;
• Оптимизиране на производствения процес, в етапа на опаковане на продукцията;
• Подобряване ефективността на производствения процес и възможност за работа в режим нон-стоп;
• Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, поради оптимизиране на брака;
• Подобряване качеството на произвежданите продукти.


PDF
www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от на "Мегатрейд Експрес" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката

Марки

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.