Paper towels Luxica new assortment

Back

16.07.2019

We present a wide range of Luxica Kitchen Rolls in three different colors - red, green and purple. Compact, comfortable and affordable, suitable for any household, pubs and restaurants.

Brands

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.