Megatrade Express Ltd.

11, Samuilec Str., Fl.2

1517 Sofia, Bulgaria

tel. + 359 2 813 9 810

mob. +359 887 288414; +359 878 844699; +359 897 955565;

fax + 359 2 813 9 813 

 info@megatradex.com

Brands

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.