Brands : Perfetto

Back

Perfetto Perfetto is a registered trademark owned by Megatrade Express Ltd. The company produces various products based on this trademark which are not available in the other brands distributed by us. The main goal is Perfetto to fullfil each and every customer's demands.

From Perfetto

Perfetto Everyday - white, decorated

toilet paper Perfetto Everyday - white, decorated


More Paper napkins - white with border

paper napkins Paper napkins - white with border


More

Brands

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.