Brands

Products

Show only:
toilet paper- Luxica


Availability Availability
Luxica Quartet 1kg , 4 plies
Rolls: 4, Weight /g./: 1000, Sheets per roll: 280, Lenght of roll (m): 35, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209551153
Code: 1002
Price: 0.00 BGN
toilet paper- Luxica


Availability Availability
Luxica Triplet - white , 3 plies
Rolls: 4, Weight /g./: 800, Sheets per roll: 340, Lenght of roll (m): 42.5, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209551375
Code: 1004
Price: 0.00 BGN
toilet paper- Luxica


Availability Availability
Luxica Triplet Decor- white with color decoration , 3 plies
Rolls: 4, Weight /g./: 800, Sheets per roll: 340, Lenght of roll (m): 42.5, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550989
Code: 1005
Price: 0.00 BGN


Availability Availability
Luxica Triplet Decor- white with color decoration , 3 plies
Rolls: 4, Weight /g./: 800, Sheets per roll: 340, Lenght of roll (m): 42.5, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550989
Code: 1005
Price: 0.00 BGN
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper - JUMBO 100% cellulose , 3 plies
Weight /g./: 400, Packets / box: 12, Made in: Bulgaria
Code: 1403
Price: 2.97 BGN
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper - white, pure cellulose , 3 plies
Weight /g./: 100, Packets / box: 30, Made in: Bulgaria
Code: 1408
Price: 0.72 BGN
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper - white, pure cellulose , 3 plies
Weight /g./: 80, Packets / box: 36, Made in: Bulgaria
Code: 1570
Price: 0.68 BGN
Price per roll
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper wad, pure cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 225, Packets / box: 40, Made in: Bulgaria
Code: 1418
Price: 1.49 BGN
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper wad, pure cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 200, Packets / box: 40, Made in: Bulgaria
Code: 1417
Price: 1.35 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Luxica - color , 3 plies
Rolls: 1, Weight /g./: 700, Sheets per roll: 270, Lenght of roll (m): 59.4, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550453
Code: 1104
Price: 0.00 BGN


Availability Availability
Luxica - color , 3 plies
Rolls: 1, Weight /g./: 700, Sheets per roll: 270, Lenght of roll (m): 59.4, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550453
Code: 1104
Price: 0.00 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Master - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 1300, Sheets per roll: 600, Lenght of roll (m): 132, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557186
Code: 1100
Price: 0.00 BGN

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.