Brands

Products - paper napkins

Show only:
paper napkins- Luxica


Availability Availability
Special - colored, 1/8 folded , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 38х38, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 1201
Price: 0.00 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
Special - white, 1/8 folded , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 38х38, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550910
Code: 1200
Price: 0.00 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
MAGIC , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 25, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559920
Code: 1220
Price: 0.00 BGN


Availability Availability
MAGIC , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 25, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559920
Code: 1220
Price: 0.00 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
FANTASY , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 40, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559913
Code: 1221
Price: 0.00 BGN


Availability Availability
FANTASY , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 40, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559913
Code: 1221
Price: 0.00 BGN
paper napkins- Perfetto


Availability Availability
Perfetto - white , 1 ply
Pieces/packet: 80, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 28, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209551092
Code: 1254
Price: 0.00 BGN
paper napkins- Perfetto


Availability Availability
Paper napkins - white, С-folded , 1 ply
Pieces/packet: 80, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 28, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209556059
Code: 1255
Price: 0.00 BGN
paper napkins- Perfetto


Availability Availability
Paper napkins - white with border , 1 ply
Pieces/packet: 500, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209556776
Code: 1824
Price: 0.00 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Colored paper napkins , 2 plies
Pieces/packet: 250, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Code: 1822
Price: 10.80 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Colored paper napkins - С-folded , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 8, Made in: Bulgaria
Code: 1823
Price: 6.70 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Paper napkins white , 2 plies
Pieces/packet: 250, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Code: 1820
Price: 6.66 BGN

Distributor LoginProducts

На 17.06.2024 г. „МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.008-0153-С01 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика" по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.