Brands

Products - dispensers

Show only:
dispensers- others


Availability Availability
Dispenser for centerfeed roll Size /sm/: 31x22x21cm, Packets / box: 6, Made in: Turkey
Code: 1350
Price: 30.00 BGN
dispensers- others


Availability Availability
Dispenser for toilet paper - Jumbo roll Size /sm/: 24x26x13cm, Packets / box: 8, Made in: Turkey
Code: 1351
Price: 20.00 BGN
dispensers- others


Availability Availability
Dispenser for hand towels Size /sm/: 27x27x11.5cm, Packets / box: 10, Code: 1355
Price: 20.00 BGN
dispensers- others


Availability Availability
Dispenser for liquid soap 1l Size /sm/: 19.5x10.5x10.8cm, Packets / box: 30, Made in: Turkey
Code: 1359
Price: 9.00 BGN
dispensers- others

Distributor LoginProducts

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.