Brands

Products

Show only:
paper napkins- others


Availability Availability
Paper napkins - white, С-folded with border, cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 8, Made in: Bulgaria
Code: 1821
Price: 4.05 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Paper napkins , 1 ply
Pieces/packet: 500, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Code: 1825
Price: 7.11 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
white, С-folded, with border , 1 ply
Pieces/packet: 250, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 8, Made in: Bulgaria
Code: 1826
Price: 4.05 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Еco paper napkins - 1/4, BROWN , 1 ply
Pieces/packet: 500, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Code: 1830
Price: 6.66 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Eco paper napkins - 1/8 , 1 ply
Pieces/packet: 250, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 8, Made in: Bulgaria
Code: 1831
Price: 3.83 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Paper napkins С-folded, with border , 1 ply
Pieces/packet: 400, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Code: 1833
Price: 6.35 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Paper napkins - black color , 1 ply
Pieces/packet: 500, Size /sm/: 24х24, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1957
Price: 11.70 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Bar paper napkins - white with border , 1 ply
Pieces/packet: 500, Size /sm/: 24х24, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1955
Price: 5.31 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Eco paper napkins , 1 ply
Pieces/packet: 500, Size /sm/: 24х24, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1958
Price: 4.95 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Bar paper napkins - Black, , 1 ply
Pieces/packet: 900, Size /sm/: 24х24, Made in: Bulgaria
Code: 1953
Price: 17.00 BGN

На 17.06.2024 г. „МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.008-0153-С01 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика" по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.