Дистрибутори за Габрово

Стил-СИС ЕТ

гр.Габрово кв.Кряковци
тел: 066/806-718, 0897/999-924
e-mail: miroshef71@abv.bg

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.