Дистрибутори за Пловдив

Торнадо Експрес ЕООД

гр.Пловдив, ул. "Стоян Михайловски" № 12
тел: 032/620188, 0897/961794
e-mail: info@tornadoexpress.bg

Хорека България ЕООД

гр.Пловдив, бул.Княгиня Мария Луиза №68
тел: 032/597 509, 0882/241 228
e-mail: office@horecabulgaria.com

Топчо БГ ЕООД

гр.Пловдив
тел: 0898/474131
e-mail: office@topcho-bg.com

ТРЕМА-Трендафил Георгиев ЕТ

гр.Пловдив, ул.Брезовско шосе№147 склад №71
тел: 032/963793, 0888/710035

Симако груп ЕООД

гр. Пловдив, ул. Голямоконарско шосе, сграда ПОЛО 1
тел: 032/646 646; 0885/404005
e-mail: office@simaco.bg

Лин 97

гр.Пловдив, бул.Васил Априлов №159Д
тел: 032/968612
e-mail: lin97@abv.bg

Петър Стоянов 05 ООД

гр.Пловдив, бул. Брезовско шосе №147
тел: 032/ 963456

Марки

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.