Дистрибутори за Смолян

ВАН - 2010 ООД

гр.Смолян, ул.Наталия №2
тел: 0301/52434, 0887845445

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.