Дистрибутори за Видин

Три Пласта ООД

гр.Видин, Западна промишлена зона, склад ОКС
тел: 0897/011 241
e-mail: tzvetomir_tzelov@abv.bg

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.