Дистрибутори за Белово

Петка Захариева-Христо Захариев ЕТ

гр.Белово, бул.Освобождение №80
тел: 0887 786 008

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.