Дистрибутори за Ямбол

Вилтон-2 ООД

гр.Ямбол ул.Ормана №4а
тел: 046/66-26-00
e-mail: vilton_2000@mail.bg

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.