Дистрибутори за Банско

Дуримекс ЕООД

гр.Банско, ул.България №22
тел: 0749/88229, 0899/253510
e-mail: durimex_villi@abv.bg

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.