Дистрибутори за Сандански

Марк Инвест ООД

гр.Сандански, ул.Първи май №32
тел: 0886/800080, 0888/666646

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.