Дистрибутори

Петър Стоянов 05 ООД

гр.Пловдив, бул. Брезовско шосе №147
тел: 032/ 963456

Алкор - Александър Манолов ЕТ

гр.Пазарджик, ул.Мильо Войвода №1А
тел: 0886/867786

Петка Захариева-Христо Захариев ЕТ

гр.Белово, бул.Освобождение №80
тел: 0887 786 008

Три Пласта ООД

гр.Видин, Западна промишлена зона, склад ОКС
тел: 0897/011 241
e-mail: tzvetomir_tzelov@abv.bg

Финес ООД

гр.Враца, ул.Драган Цанков №6 складова зона
тел: 092/642033, 0888/315444
e-mail: fines@abv.bg

Красимир Николов ЕТ

гр.Ботевград, ул.Хан Аспарух №2
тел: 0723/66-458, 0898/471-727

Паме ООД

гр.Плевен, ул.Винпром №14
тел: 064/844296, 0899/955779
e-mail: pamepleven@gmail.com

Пела - Георги Василев ЕТ

гр.Плевен, ул.Георги Кочев №88
тел: 064/ 844130

Тити ЕООД

гр.Русе, ул. Михаил Арнаудов №3
тел: 082/845382

Ниягара ЕООД

гр.Троян, ул. Опълченска №1
тел: 0670/62323
e-mail: galia.stefanova1970@abv.bg

Стил-СИС ЕТ

гр.Габрово кв.Кряковци
тел: 066/806-718, 0897/999-924
e-mail: miroshef71@abv.bg

Дуримекс ЕООД

гр.Банско, ул.България №22
тел: 0749/88229, 0899/253510
e-mail: durimex_villi@abv.bg

Софиянка Иванова ЕТ

гр.Перник, Автогара, ул.Стационарна
тел: 076/60-61-61, 0887/438-573

Марки

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.