Дистрибутори

Марк Инвест ООД

гр.Сандански, ул.Първи май №32
тел: 0886/800080, 0888/666646

Еванс ЕООД

гр.Петрич, ул.Места 18
тел: 0745 616 99, 0745 600 09
e-mail: v.karaivanova@evans.bg

Касиа Пак ЕООД

гр.Кърджали, бул.Беломорски №75
тел: 0885/811567

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.